Is mijn kind goed genoeg voor de HAVO?

Hoe wordt nu het niveau per leerling bepaald?

Er zijn tegenwoorden drie manieren om te bepalen of een leerling onder, op, of boven gemiddeld scoort.

Referentieniveaus

Om te bepalen op welk niveau leerlingen kunnen uitstromen, wordt er tegenwoordig op veel scholen, vanaf groep 6 gewerkt, met Referentieniveaus. Op de basisschool werken we met de volgende referentieniveaus: In groep 6 zullen de meeste leerlingen halverwege het schooljaar het niveau 1F nog niet gehaald hebben. Op het rapport van IEP staat dan: “Op weg naar 1F”
1F: Dit is het minimale niveau wat leerlingen moeten halen als ze de basisschool verlaten. Dit niveau is vergelijkbaar met het niveau van eind groep 6. Kinderen die dit niveau halen aan het eind van de basisschool kunnen doorstromen naar vmbo-basisberoep, of VMBO gemengde leerweg.
De overheid heeft echter de wens om zo veel mogelijk leerlingen op een hoger niveau uit te laten stromen.

1S: Dit is het streefniveau voor Rekenen voor alle leerlingen die tenminste naar VMBOt willen uitstromen.
2F is het streefniveau voor Taal voor het doorstromen van VMBOt of hoger.
3F: Voor leerlingen die hoger dan 85% scoren op niveau 1S en 2F en die alle stof van 2F hebben gehad, kunnen leerlingen in groep 8 ook al de toets op niveau 3F doen. Dit staat gelijk aan het minimale niveau van Eind HAVO en MBO-4.

Niveau Score
1F 60
2F/1S 80
3F (wordt afgenomen bij scores 1F/2F >85%)

DL en DLE’s;

DL staat voor didactische leeftijd in maanden, gerekend vanaf groep 3. Een schooljaar bestaat uit 10 maanden. Een leerling heeft eind groep 3 een DL van 10, eind groep 4 is dat 20 enz. Ook kun je tussentijds de didactische leeftijd meten. In januari is dat voor groep 3, DL5, groep 4 DL15 enz. De DLE geeft een score aan, in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Dus heeft een leerling eind groep 3 een score van DLE8 voor technisch lezen, dan loopt hij officieel 2 maanden achter. Dit is op zich pas interessant als de achterstand groter is, bijvoorbeeld 5 maanden of langer. Ook kun je, wanneer kinderen een achterstand hebben, toch de vooruitgang meten. Je kunt meten of leerlingen achterstanden inlopen.

Eind Cito score

Toch zijn er nog veel scholen die werken met de Eind Cito. Deze wordt meestal afgenomen in april van groep 8. Afhankelijk van de score wordt er een advies gegeven voor het niveau van het vervolgonderwijs. Daarbij moet wel gezegd worden dat de school ook kijkt naar het gehele plaatje en dus niet uitsluitend afgaat op de resultaten van de EIND Cito.
In deze tabel vind je de score met bij behorende adviezen

501-523 VMBO basis/beroep
524-528 VMBO kader/beroep
529-536 VMBO Gemengd/Theoretisch
537-544 HAVO
544-550 VWO

Leerling kenmerken:

Er wordt vaak gesproken over “momentopnames” van toetsen. Uiteraard zijn er ook andere leerkenmerken belangrijk. Hierover zal ik in een volgend blog dieper ingaan.

Twijfel je aan het niveau van jouw kind? Ben je bang dat jouw kind niet het niveau gaat halen dat bij jouw kind past?
Neem dan contact op.

Als je vragen hebt over dit blog. Of als je wilt dat ik met jouw kind aan de slag ga. Neem dan contact op.

CONTACT

Terug naar overzicht